Sokolov | Encyklopedie ČR, města, obce

  • de
  • en
  • cz
Nová Velká encyklopedie měst a obcí ĆR

Na úvod » Karlovarský kraj » Sokolov

Sokolov

Znak a historie

 

Historie města Sokolova v datech

1279 13. 4.      první dochovaná písemná zmínka o Sokolovu, tehdy byl v držení německého    

                        rytířského rodu Nothaftů

1313                toto datum uvádí většina historiků, jako velmi pravděpodobné pro udělení městských    

                        práv Janem Lucemburským

1397    28. 8.   král Václav IV. znovupotvrdil městská práva, která byla zničena při požáru

1435                císař Zikmund zastavil město, které bylo majetkem královské komory říšskému

                        kancléři Kašparu Šlikovi

1436                existuje most přes Ohři

1480                vybudován Mikulášem Šlikem v místech dnešního zámku kamenný hrádek se čtyřmi

                        věžemi a chráněný vodním příkopem

1483                v tomto roce je připomínán učitel Peter Odelhayder, dále ještě i Mikuláš Lebenberger,

                        což znamená, že v Sokolově již tehdy byla škola

1488                doložen měšťanský pivovar

1513                doložena chmelnice na Šenvertu a existence cihelny

1540                patrně dokončena přestavba staré radnice

1571 – 1573    uváděna jména dalších učitelů, dochoval se i školní řád z roku 1584

 1615               panství se ujímá poslední představitel z rodu Šliků – Jan Albín Šlik, přesvědčený    

                        protestant a významný činitel protihabsburského odboje

1619   25.10.   na zámku přenocoval „zimní“ král Friedrich Falcký

 1622               město přechází do majetku rodu Nosticů

 1620 – 1648   během třicetileté války město několokrát zpustošeno

 1654                Berní rula zaznamenává v „městyse Falckonau“ 158 domů a 37 spáleništ

 1663                Nosticové nechali přestavět vypálený zámek do pozdně renesanční podoby s

                         rozsáhlou oborou (Tiergarten)

 1667                dokončen kapucínský klášter s kostelem s. Antonína Paduánského

 1671                začala přestavba kostela sv. Jakuba Většího v barokním slohu, věž dokončena až

                         roku 1681

 1701                postaven Mariánský sloup na Starém náměstí, dílo chebského sochaře Viléma

                         Felsera

 1702                na zámku nocoval císař Josef I. s manželkou

 1753                požár 74 domů a 24 stodol

 1758                během sedmileté války byl ve městě zřízen lazaret pro rakouské vojáky

 1774  květen    vysvěcena kaple Nejsvětější Trojice (původně Korunování Panny Marie), která dnes  slouží    

                          pravoslavné církvi

 1789                oprava farní školy v dnešní Kostelní ulici

  1790                poprvé doloženo podnikání sokolovských měšťanů v hnědouhelném dolování

 1797                těžbě uhlí musela ustoupit první chmelnice – počátek likvidace chmelařství na Sokolovsku

 1805                zámek přestavěn v klasicistním stylu

 1838   15. 7.   do provozu uvedena první malá huť na výrobu tabulového skla v části Ovčárna

                        založena Josefem Hirschbergerem, která byla po třech letech prodána Simonu     

                        Reichlovi z Amonsgünu (Úbočí). Jde patrně o zcela první průmyslový podnik na  

                        katastru města, zaznamenává jej i Sommerova topografie

 1832 – 1833    postaven hostinec Zlatá kotva (Zum goldenen Anker), kde byla umístěna i sokolovská  

                         poštovní stanice. Stával v místech dnešního obchodního domu Ural

  1841               slavnostně vysvěcena nová čtyřtřídní škola

  1845               město má 386 domů a 2060 obyvatel

 1850                Sokolov se stává okresním městem

 1851                 v knize Karla Amerlinga Průmysl v Čechách nejstarší dosud známé použití místního

                          jména „Sokolov“

 1871                uvedena do provozu Buštěhradská dráha Cheb – Chomutov – Praha, procházející

                        Sokolovem

 1873               zřízena první měšťanská škola na Starém náměstí

1873    6. 9.    první ničivý požár, zničeno 15 domů, mydlovar, městský pivovar a část věže kostela

                       sv. Jakuba Většího

1874   23. 6.  druhý ničivý požár, zničil 135 domů

1877             založen nový městský hřbitov

1880             dolování ustoupily poslední chmelnice

1894             dostavěna tzv. centrální škola (dnes ZŠ Rokycanova)

1897  31. 8.  chebským rabínem vysvěcena sokolovská synagoga na Mauerteichu (Gorkého ul.)

1897             město má vlastní plynárnu

1898             instalována Jubilejní kašna, připomínající 50. výročí nástupu na trůn císaře Františka

                     Josefa I.

1904   19. 6.  vysvěcen evangelický kostel na dnešním nábřeží Petra Bezruče

 1910             sčítání obyvatelstva zaznamenává ve městě pouze 42 Čechů, 8 716 Němců a 108

                      cizích státních příslušníků

 1911 14. 9.  otevřena okresní nemocnice za přítomnosti hraběte Ervína Nostice

 1911            elektrifikace města

 1917            zahajuje výrobu nový chemický závod

 1918 listopad  vytvoření provincie Deutschböhmen, moc převzala národní rada vedená Simonem

                         Starckem. 15. 12. město obsazeno československou armádou a přechází do správy

                         úřadů nové Československé republiky

 1922 20. 9.      proběhl zápis do jednotřídní české menšinové školy, umístěné v bývalé jídelně

                         kapucínského kláštera

 1925  4. 10.     uveden do provozu Hornický dům (Bergarbeiterheim)

 1926 19. 9.      slavnostně otevřena budova české obecné a měšťanské školy v Chebské ulici

  1935                zahájena výstavba okresního soudu. Jednalo se o tzv. nouzovou stavbu, která měla

                         poskytnout práci alespoň části nezaměstnaným během hospodářské krize

 1938 12. 6.      volební vítězství Henleinovy Sudetoněmecké strany ve městě

 1938 1. 10.      na základě mnichovských dohod začal zábor sudetoněmeckého pohraničí, vznik

                         landrátu Falkenau, zřízení okresního sídla NSDAP v Hornickém domě

 1938 9. 11.      vypálení židovské synagogy – tzv. Křišťálová noc

 1940 28. 10.    první noční nálet na město

 1942                postaven barák s kuchyní pro britské a americké válečné zajatce v areálu Bohemie

 1943                v nemocnici vybudován systém chodeb v délce 273 m jako protiletecké kryty

 1945 17. 4       druhý nálet na město (mezi 14:15 – 14:45) si vyžádal více jak 100 obětí

 1945 7. 5.        osvobození města 5. sborem 3. americké armády pod vedením generála C.  

                          Huebnera, štáb umístěn v Hornickém domě

 1945 14. 5.      vytvoření tzv. Revolučního národního výboru vedený MUDr. R. Špelinou

 1945 28. 11.    odchod amerického vojska, instalována pamětní deska s poděkováním za osvobození

                         na Starém náměstí

 1945 1. 9.        obnova českého vyučování v budově na Chebské ulici

 1946 únor        začíná organizovaný odsun německého obyvatelstva ve 13-ti transportech

 1946 26. 5.      první poválečné parlamentní volby, na základě jejich výsledků vytvořen 36-ti členný

                         Městský národní výbor

 1946                státním zmocněncem pro výstavbu města jmenován ing. Miroslav Volráb

 1947 16. 4.      zahájena výstavba prvních činžovních domů, které předznamenaly zásadní změny v

                         rozšíření i celkovém vzhledu města

 1948 31. 3.      město přejmenováno z Falknova na Sokolov

 1949                zatčen kvadrián sokolovského kláštera O. Frgal a budovy kláštera přešly do užívání  

                         armády, která objekt zdevastovala

 1954 12. 7.      po několikadenních deštích se protrhl břeh řeky Ohře a došlo k zaplavení lomu

                         Medard – jih

 1956                vybudován stadion Baníku

 1960                otevřeno sokolovské divadlo (vzniklo přestavbou původního kina Alfa)

 1967 – 1970    generální přestavba Hornického domu

 1968                demolice hostince Zlatá kotva

 1972                do provozu uvedena nová poliklinika

 1973 16. 6.      otevřen krytý plavecký bazén

 1979                město slaví 700 let od první zmínky

 1979                začíná přestavba chemických závodů pro plánovanou výrobu kyseliny akrylátové

 1986 5. 9.        otevřeno Okresní muzeum

 1989 27. 11.    ve městě vyhlášena generální stávka

 1990 10. 3.      město navštívil prezident Václav Havel; v červnových volbách zvítězilo v Sokolově

                        Občanské fórum (64,6 % hlasů); do funkce starosty zvolen Jiří Dytrych

1990                obnovena pamětní deska americké armádě

1996                slavnostně otevřeno nové gymnázium

1998                znovu postavena Jubilejní kašna na Starém náměstí

1998                otevřeno nové divadlo v prostorách Městského domu kultury

1999                schválen Program sociálně-ekonomického rozvoje města

2000                uzavřena smlouva o partnerství s městem Schwandorf

2001                město má 25 081 obyvatel a 1 431 domů

2001 26. 4.      otevřena obnovená rozhledna na vrchu Hard

2003                dokončena rekonstrukce klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na koncertní

                       a výstavní síň

 2004                SUAS a. s. otevřela rekreační areál Michal

 2004                došlo k zřízení Sokolovského infocentra v budově Městského domu kultury

 2004                začíná vycházet městský měsíčník Sokolovský Patriot

 2005                výstavba podnikatelských inkubátorů, dokončena cyklostezka od Komerční banky do

                         Areálu zdraví, výstavba migračního mostu v Husových sadech (most pro veverky)

 2005                k 31. 12. má město 25 340 obyvatel, průměrný věk 38,7 let

 2005 30. 6.      první ročník soutěže ohňostrojů

 2006                zpracován koncept nového územního plánu města

 2007                snaha o celkovou rekonstrukci interiéru Hornického domu do původní podoby zůstává

                         aktuálním záměrem radnice. V tomto roce bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení

                         projektu. O rok dříve byla dokončena obnova původní fasády objektu.

 2008                byla schválena digitalizace kina Alfa, městu se podařilo získat 67 milionů korun z

                         evropského programu Životního prostředí. Nepodařilo se však získat dotaci na

                         rekonstrukci interiéru Hornického domu, která je odhadována na 300 milionů korun

 2009                proběhl 1. ročník obnoveného Festivalu politické písně (15. 6. – 21. 6.)

 2010                zahájena výstavba supermarketu Tesco; vzniklo tak i 400 nových parkovacích míst,

                         dokončeny byly dva nové kruhové objezdy. Pokračuje také výstavba dopravního  

                         terminálu a nové budovy ISŠTE.

 Historie Sokolova

Vítáme vás v Sokolově, ve městě, které si možná většina z vás spojí s těžbou hnědého uhlí. Až při bližším poznání zjistíte, že je to město s řadou památek, parky a krásnou okolní přírodou Krušných hor a Slavkovského lesa.

První písemná zmínka pochází ze 13. dubna 1279, ale osídlení je podstatně starší. Falkenau – Falknov (původní název osady se používal až do r. 1948) leží na soutoku řek Ohře a Svatavy. Dalším vodním tokem, který protíná město je Lobezský potok. Úrodná půda kolem řeky Ohře již předtím přilákala slovanské obyvatelstvo, které se věnovalo především zemědělství a založilo zde několik osad. Během německé kolonizace se osídlení rozšířilo i do klimaticky méně příznivých oblastí, začala vznikat první městečka a rozvíjela se řemesla a hornictví.

Počátky městečka jsou spojeny s rodem Nothaftů, které později vystřídali Šlikové. Loketsko a Sokolovsko získal Kašpar Šlik v roce 1435 jako odměnu za finanční pomoc císaři Zikmundovi během husitských válek. Šlikové nechali na základech původní kruhové tvrze postavit nejdříve kamenný hrádek téměř čtvercového půdorysu, který byl v 16. století přestavěn na zámek. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byl majetek Šlikům zkonfiskován a v roce 1622 jej získali Nosticové. Během třicetileté války bylo město i zámek několikrát zpustošeno a vypáleno. K obnově města i zámku došlo za Jana Hartvíka Nostice v 60. letech 17. století.

V 18. století nastal velký rozmach městských řemesel a také chmelařství. Jen v bezprostřední blízkosti města byly chmelnice na ploše více než 100 hektarů. Tuto úspěšnou éru připomínají také chmelové úponky vytesané na kašně z počátku 18. stol se sochou sokolníka Sebastiána – legendárního zakladatele města, kterou najdeme na Starém náměstí. Konec 18. století přinesl odklon od zemědělské tradice, kterou nahradilo dobývání a využívání hnědého uhlí. Poslední chmelnice zanikla v roce 1880. Nová průmyslová éra Sokolova je spojena s postavou Johanna Davida Starcka, který se zasloužil nejen o zakládání dolových podniků, ale také skláren, chemických a keramických provozů.

Slibný rozvoj města ve 2. polovině 19. století zbrzdily dva velké požáry v letech 1873 a 1874, která ale zároveň nastartovaly velkou stavební horečku v následujícím období. Další pohromy se městu vyhýbaly až do roku 1945, kdy byla v dubnu velká část zástavby zničena při náletu spojeneckého letectva. Negativně do dalšího vývoje zasáhl také odsun německého obyvatelstva a následující neuvážené demolice původní zástavby.  I přesto se pro další generace zachovala řada pamětihodností, jak v Sokolově, tak v jeho okolí.

Popis znaku: Na stříbrném štítě stojí na zeleném trojvrší sokol v přirozených barvách, tedy šedohnědý, s křídly k letu pozvednutými. Zbroj má zlatou, jazyk rovněž. Na levé noze má zlatý kroužek s rolničkou.

 
 
 

 
 

Pamětihodnosti

Sokolovský zámek

Opevněné sídlo v místech dnešního sokolovského zámku vzniklo při důležité křižovatce zemských cest, z nichž nejdůležitější byla tzv. Erfurtská, vedoucí ze středního Německa přes Kraslice a Svatavu a potom cesta z Chebu do Lokte a dále do Prahy. Nejstarší písemná zmínka o Sokolově je ze 13. dubna 1279, kdy se v souvislosti s obchodními jednáními připomínají bratři Nothaftové, kteří užívali přídomek „ze Sokolova“ („de Walchenawe“). Tehdy již patrně stála a jako panské sídlo sloužila vodní tvrz, která je doložena archeologickým výzkumem. Skládala se z kruhové hradební obvodové zdi, která obklopovala obdélný obytný palác. Nothaftové prodali panství v roce 1339 Winklerům a od nich se majetek dostává v roce 1366 do správy královské komory. Husitské války se osudu panství nedotkly a po jejich ukončení získal sokolovské panství od císaře Zikmunda v roce 1434 Kašpar Šlik. Šlikové kolem roku 1480 přestavěli tvrz na hrad obdélného půdorysu se čtyřmi nárožními věžemi, který dal základ dnešní zámecké stavbě. O přestavbě hradu na renesanční zámek se nedochovaly žádné doklady. Na základě srovnání stavebního vývoje podobných objektů u nás i v zahraničí i podle výsledné podoby stavby lze předpokládat, že k ní došlo již ve 2. polovině 16. století – za Volfa Šlika a jeho synovce Albína Kryštofa. Posledním pánem Sokolova ze šlikovského rodu byl Jan Albín, který se svým vzdáleným bratrancem z ostrovské větve Šliků Jáchymem Ondřejem patřil od roku 1618 k vůdcům českého stavovského povstání. Po porážce povstání v rozhodující bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 Jan Albín Šlik uprchl do ciziny a Jáchym Ondřej byl 21. 6. 1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Hned roku 1621 byl sokolovský hrad s celým panstvím Šlikům zabaven a roku 1622 prodán Nosticům, významnému rodu pevně oddanému Habsburkům.

Sokolovský hrad plnil svou vojenskou funkci při obraně města po celou dobu třicetileté války. V Sokolově se vystřídali nebo panstvím protáhli jak stavovští, tak císařští, saské vojsko, bavorská armáda a naposledy Švédové, kteří město Sokolov a poškozený hrad v roce 1648 vypálili. Sokolovský hrad byl po útocích v průběhu války zcela zničený, a proto jej nechal přestavět jeho majitel Jan Hartvík Nostic v pozdně renesančních formách na pohodlný zámek. Přestavba byla provedena v letech 1659 – 1663. Kolem roku 1730 bylo upraveno okolí zámku ve stylu francouzské zahrady s bohatou sochařskou výzdobou. Roku 1742 za válek o rakouské dědictví obsadili zámek Francouzi, za sedmileté války roku 1762 město a zámek vyplenili Prusové. V letech 1800 – 1805 nechal osvícený hrabě Bedřich Nostic – Rieneck zámek důkladně opravit a upravit v klasicistním stylu. Drobné stavební úpravy byly prováděny dále v roce 1870 a kolem roku 1880 byly staré střechy zámeckých věží nahrazeny stanovými, které se zachovaly dodnes.

V průběhu 2. poloviny 19. století dochází k postupnému zmenšování a likvidaci parku a obory kolem zámku a ze zámecké zahrady se postupně stává městský park. Za 2. světové války byly ve sklepích zámku vybudovány dva protiletecké kryty. V roce 1945 byl zámek Nosticům na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Několik měsíců v něm sídlilo velitelství americké armády, které osvobodilo Sokolov.

V 50. letech sídlila v zámku československá armáda, která ho značně zdevastovala. Části mobiliáře byly rozkradeny, části zničeny a mnohé věci byly převedeny do jiných kulturních institucí. Došlo ke spálení části zámecké knihovny a veškerého vybavení kaple. V průběhu 60. let se začal zámek postupně opravovat a byla v něm umístěna okresní knihovna a v roce 1960 zde bylo otevřeno Muzeum hornického Sokolovska. V 70. letech byly prováděny opravy fasád, interiéru a přízemí zámku bylo adaptováno na obřadní síň a reprezentační prostory města. Opravy však byly provedeny nekvalitně a vzhledem k historickému významu budovy necitlivě. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské, od roku 1984 neslo statut muzea okresního a od 1. 1. 2001 je zřizovatelem muzea Karlovarský kraj.

V letech 1993 – 1994 došlo k poslední velké opravě zámku, která respektuje klasicistní architektonický výraz z počátku minulého století. Fasády zámku dostaly charakteristickou cihlovou barvu a okenní ostění a portály byly zvýrazněny barvou bílou. V průběhu oprav zámku byl prováděn archeologický výzkum, který přinesl objevy, které v mnohém rozšířily a podstatně ovlivnily naše stávající představy o vývoji panského sídla v Sokolově.

V současné době najdeme v zámku Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje a Městskou knihovnu, jejímž zřizovatelem je Město Sokolov.

Památky na hnědouhelné hornictví

Ve vlastním městě zůstalo, na rozdíl od jeho bližšího i širšího okolí, zachováno velmi málo přímých památek na těžbu hnědého uhlí. Jako zajímavost je možné uvést ústí dědičné štoly Jiří – Josef, které je situováno pod mostem z ulice Boženy Němcové k zimnímu stadionu. Štola pochází z roku 1845 a při své délce 1054 m odvodňovala důl Josef – Jiří, později pak částečně i důl Max a Anna. Většina ostatních historických dědičných i těžních štol revíru ústila na den mimo katastr města. Za připomínku stojí bývalé doly v prostoru dnešního sportovního areálu Baníku Sokolov nebo u kina Alfa. Všem je jistě známý také areál dolu Bohemia při řece Ohři. Pozůstatky po dolech včetně provozních objektů na katastru města jsou dnes ale již prakticky zcela rekultivovány.

Zámecký park – Husovy sady

Významný krajinný prvek představuje v centru města dendrologicky nepříliš bohatý zámecký park, dnes nazývaný Husovy sady, který představuje pozůstatek bývalé zámecké zahrady a obory se zajímavými menšími vodními plochami. Je přitažlivý úpravou vodního toku a rybničních ploch na Lobezském potoce s pěknými pobřežními partiemi. Za éry Nosticů – Rienecků bývaly u parku také skleníky s pověstnou kulturou ananasů. Z významnějších dřevin stojí za zmínku vzrostlý exemplář javoru stříbrného, který je největší na Sokolovsku s obvodem kmene téměř 4 m. Ozdobou jsou pak především mohutné domácí dřeviny (porosty olše lepkavé a duby), které připomínají původní listnaté porosty Sokolovské pánve.

Bývalý areál myslivny, barokního domku se zbytky městského opevnění, koníren a vrchnostenských kanceláří, Ungerova vila

Málokdo z návštěvníků města si při pohledu na městskou tržnici uvědomuje, že se jedná o bývalou hospodářskou budovu patřící k zámku, která byla využívána jako konírny. Přilehlá jednopatrová čtyřkřídlá budova, která je poznamenaná vícečetnými přestavbami, je dnes sídlem mnoha obchodů a organizací, představuje bývalé sídlo správy nosticovského panství (tzv. Amthaus). Oba dva objekty pocházejí z 19. století a po různých účelových přestavbách v minulosti i v současnosti nemají velkou uměleckou hodnotu.

Naproti tržnici stojící budova myslivny je propojena s objektem tržnice branou s kovanou mříží, která navazuje na ohradní zeď dnešního dvora. Tento objekt z 18. století je v současné době sídlem ředitelství Muzea Sokolov, p. o. Karlovarského kraje. V minulosti sloužil jako sídlo správy nosticovských lesů.

Za objektem myslivny se nachází poslední zbytek městského opevnění Sokolova – zeď a část hranolové věže z 16. století, zbudované z lomového zdiva. Vše je však dnes ukryto před zraky kolemjdoucích pod novodobými omítkami.

Další budovou v popisovaném areálu je barokní domek s mansardovou střechou z 18. století. Původně sloužil jako obydlí zahradníka, ale později býval využíván pro pobyt vychovatelů dětí hraběcí rodiny Nosticů. Jako nejznámější vychovatelé a učitelé zde působili při výchově čtyř synů hraběte Františka Antonína Nostice (1725 – 1794) historik a jazykovědec Josef Dobrovský (1753 – 1829) a historik a národní buditel František Martin Pelcl (1734 – 1801).

Poslední budovou je vila dr. Ungera (Vrchlického 272). Jedná se o dílo architekta Ing. Yehudy Kurta Ungera, nejmladšího žáka a posledního spolupracovníka Adolfa Loose. Dům vytvořil pro své rodiče JUDr. Ludwiga a Ludmilu Ungerovi. Vzhledem k tomu, že zadní trakt na JV straně domu s přilehlou zahradou má oproti „uliční“ SZ straně vyšší polohu, použil architekt Unger prostorový plán „Raumplan“ svého učitele Adolfa Loose. Raumplan bohužel již není zachován. V současnosti je dům v soukromých rukou a došlo k rekonstrukci, při které byla vyměněna původní okna, a dům byl zateplen. Stále jsou však zachovány některé původní prvky tohoto výjimečného domu, jako zábradlí v 1. patře, vstupní dveře a vestavěná skříň u vstupu.

Památník turnerům padlým v I. světové válce

Pomník byl postaven v roce 1925 na paměť padlým vojákům – členům německého tělovýchovného spolku (Turnverein). Autorem originálního pojetí pomníku stojícího v Husových sadech nedaleko krytého bazénu je sokolovský malíř Toni Schönecker (1893 – 1979). Pomník symbolizuje hrob. V balvanu je vytesaná ležící postava mrtvého vojáka. Po stranách pomníku byly původně osazeny pamětní desky se jmény padlých, celý pomník byl ohrazen ozdobným řetězem na hranolových sloupcích.

Bývalý památník obětem I. světové války – rozhledna

Památník stával na návrší Hard nad nemocnicí nedaleko městského hřbitova. V roce 1907 zde byla postavena rozhledna vysoká 18 metrů. Jednalo se o polygonální zděnou stavbu s dřevěnou nástavbou. V roce 1933 byla rozhledna podle návrhu architekta Heinricha Scherrera přebudována na památník obětem I. světové války. Vyhlídková dřevěná nástavba byla zbourána a na jejím místě byla instalována pětimetrová socha Krista z měděného plechu od sokolovského umělce Toniho Schöneckera (1893 – 1979). Za II. světové války byla socha roztavena a použita pro válečné účely. O zbytek památníku se po válce nikdo nestaral, a tak z něj zbylo pouhé torzo. V letech 1999 – 2001 byla rozhledna obnovena v původní podobě z počátku 20. století a 26. 4. 2001 slavnostně předána veřejnosti.

Pamětní deska americké armádě

Na budově pošty na Starém náměstí je umístěna bronzová deska s nápisem v českém a anglickém jazyce vyjadřujícím díky americké armádě za osvobození. Deska byla instalována 28. 11. 1945 při slavnostním rozloučení s americkými vojáky. V 50. letech byla odstraněna totalitním režimem a znovuinstalována byla v roce 1990 při příležitosti 45. výročí osvobození Sokolova.

Pamětní deska dvěma oběšeným zajatcům

Po bombardování Sokolova v dubnu 1945 pomáhali s odklízením trosek i sovětští váleční zajatci. Dva z nich, Ivan Sorčak a Michal Patalaš, objevili v troskách zbytek spižírny. Hladověli, a tak se pustili do jídla. Tento čin se ale rovnal plundrování a za něj byl trest smrti. Byli chyceni a pro výstrahu oběšeni na kaštanu za kostelem. Po válce jim byla v těchto místech odhalena pamětní deska.

Památník sovětským zajatcům

Nemocní ruští zajatci byli posíláni do tábora pro nemocné, který byl umístěn v areálu bývalých kasáren, které stávaly v místě dnešního sídliště Vítězná. Podmínky v táboře byly velmi špatné, zdravotní péče minimální a úmrtnost nemocných byla z těchto důvodů značně vysoká. Mrtví byli pohřbíváni do masových hrobů nedaleko městského hřbitova. Do dubna 1945 jich bylo pohřbeno 2202, další byli pohřbíváni ještě v květnu, takže celkový počet přesně neznáme. Místo, kde byli mrtví pochováni, bylo označeno nejdříve březovými kříži, potom pomníčkem. Poslední úprava hřbitova ruských zajatců pochází z roku 1971, kdy zde byl postaven památník v podobě dvou prstů zdvižených k přísaze s letopočty 1941 a 1945.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly

Sousoší nalezneme na Růžovém náměstí za presbytářem kostela sv. Jakuba Většího. Bylo instalováno v roce 1746 a nechal ho na své náklady zhotovit arciděkan Jan Stephelin. Cenná ukázka barokního sochařství stojí na trojbokém podstavci se soškou okřídlené hlavičky andílka v každém rohu. Jeden andílek drží kanovnickou čepičku položenou na Bibli, druhý nese malou Pietu a třetí má prst na ústech. Třetí andílek je symbolem mlčenlivosti. Světec byl podle pověsti umučen za to, že nevyzradil zpovědní tajemství manželky Václava IV., královny Žofie. Byl mučen a nakonec svržen z Karlova mostu do Vltavy. Tyto výjevy jsou zobrazeny na třech reliéfech po stranách podstavce.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha neznámého tvůrce stála původně u někdejší Vodní brány u dřevěného mostu přes řeku Ohři. Nově byla přemístěna socha do ulice J. K. Tyla vedle nově opraveného mostu. Na vlastní náklady ji nechal vytesat bakalář teologie a magistr filosofie a svobodných umění Jan Kryštof Kuhn. Podstavec nese latinský citát „Nikdo nedoufal v Pána a byl přemožen“ s chronogramem 1729. V dolní části je vytesán obraz ležícího sv. Jana Nepomuckého.

Jubilejní kašna na Starém náměstí

Na náměstí byla instalována v prosinci roku 1898 a měla připomínat 50. výročí nastoupení Františka Josefa I. na trůn – odtud název Jubilejní. Někdy se kašna nazývá Schramovou podle rodiny Schramů, která se na výstavbě kašny finančně podílela. August a Adolf (bratři) Schramovi byli významnými průmyslníky v oblasti chemické výroby a také patrioty svého rodného města Sokolova. Kašna byla postavena na Starém náměstí před kostelem sv. Jakuba Většího. V 50. letech byla přemístěna do nově zakládaného parku v místě bývalé ulice Butterscheibe, podle které byla zvaná celá rázovitá čtvrť, zničená při spojeneckém náletu v dubnu 1945. Ovšem nový park musel záhy ustoupit panelové zástavbě. Kašna byla demontována a uložena v areálu Technických služeb, částečně pak v muzeu. Opětovně byla kašna instalována na náměstí na podzim roku 1998. Veřejnosti byla slavnostně předána 27. 10. 1998 při příležitosti 80. výročí vyhlášení ČSR.

Autorem výtvarného řešení kašny byl berlínský sochař Cuno von Uechtritz-Steinkirch (1856 – 1908). Kašna je tvořena osmibokým bazénem, ke kterému vedou dva schodové stupně. Na podstavci z bloků lomového kamene je čtyřboký žulový sokl s vysunutými hranami ozdobenými plochými volutami, na kterých jsou umístěni bronzoví delfíni – chrliči vody. Na soklu leží velká kruhová bronzová mušle, uprostřed které je bronzové sousoší andílků. Na soklu uprostřed kašny je z jedné strany oválný bronzový reliéf se znakem města Sokolova a na protější straně oválný reliéf s portrétem továrníka Schrama. Původně byl na soklu umístěn ještě reliéf s portrétem císaře Františka Josefa I.

Kašna se sokolníkem na Starém náměstí

Na náměstí byla tato kamenná kašna instalována v roce 1717, ale pravděpodobně je staršího původu. Socha sokolníka má vročení 1674 a také bazén kašny je podobný zámecké kašně s tritóny, která je z let 1672 – 1673. Kašna má osmiboký bazén zdobený psaníčky, sloup s mušlí a sochou sokolníka. Sokolník se psem u nohou a sokolem na ruce je podle pověsti zakladatelem města. Byl to chebský měšťan, který údajně založil Sokolí dvůr, z něhož povstal Sokolov. Podle jiné pověsti byl zakladatelem města rytíř Sebastián, který se zde usadil po návratu z křížové výpravy. Kašna připomíná chmelařskou tradici na Sokolovsku – kolem dříku sloupu se pnou chmelové ratolesti.

Mariánský sloup

Byl postaven v roce 1701 a zhotoven chebským kameníkem Vilémem Felsnerem na základě smlouvy z 2. dubna 1699. Sloup stojí uprostřed Starého náměstí. Má čtvercovou základnu s vystouplými nárožími, na nichž jsou umístěny sochy světců s jejich typickými atributy, tj. sv. Jakuba Většího – patrona městského kostela (s biblí), sv. Antonína Paduánského – patrona klášterního kostela (s Ježíškem), sv. Floriána – ochránce před ohněm (s vědrem s vodou hasící dům v plamenech) a sv. Jana Nepomuckého (s krucifixem).

Na základně je umístěn čtyřboký sokl, nesoucí vlastní sloup. Na soklu jsou střídavě zobrazeny reliéfy s okřídlenými hlavičkami andělů a rostlinnými motivy s granátovými jablky. Sloup samotný má hladký povrch a je zakončen korintskou hlavicí. Na jeho vrcholu je umístěna socha Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné).

Mariánský sloup byl v letech 1995 – 1996 restaurován studenty Akademie výtvarných umění v Praze pod vedením doc. Petra Siegla. Socha Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné) je volnou kopií původní barokní sochy Panny Marie, která byla v 50. letech poškozena pádem.

škola (Základní škola Sokolov, Rokycanova 258)

Koncem 19. století vyvstala v Sokolově naléhavá potřeba výstavby nové školní budovy, ve které by byl dostatek učeben pro chlapeckou i dívčí obecnou a měšťanskou školu. Z tohoto důvodu se pro novou školu vžilo pojmenování „Centrální“. Stavba školy byla zahájena v roce 1893 v dnešní Rokycanově ulici a vyučování bylo zahájeno již 3. září 1894. Jedná se o dvoupatrovou rozměrnou reprezentativní budovu. V dubnu 1945 byla poškozena při náletu amerických letadel na Sokolov. Po válce bylo v budově odsunové středisko německého obyvatelstva. Budova byla posléze opravena a od roku 1946 se nazývala 2. obecná a měšťanská škola. Vyučování však bylo zahájeno až ve školním roce 1947 – 1948. V 90. letech se prováděly ve školní budově rozsáhlé stavební opravy.

Dne 28. 9. 1998 byla na budově školy slavnostně odhalena pamětní deska pilotu německé národnosti Theodoru Schwarzovi, který bojoval za II. světové války v československé peruti v rámci RAF v Anglii.

Bývalá česká škola v Komenského ulici

Již od roku 1920 usilovala česká menšina o zřízení školy s výukou českého jazyka. Jednotřídní škola byla otevřena v roce 1922 v nevyhovujících prostorách kapucínského kláštera a v sokolovském zámku. Proto bylo rozhodnuto o zřízení samostatné české obecné a měšťanské školy.

V roce 1923 byl vybrán k realizaci projektu architekt Rudolf Wels. V dubnu 1924 byl projekt odevzdán. Stavba byla navržena na parcele sokolovského zámku patřící hraběti Nosticovi, který jej k účelu výstavby věnoval. Budovy jsou rozděleny do tří hmotových bloků. Centrální blok obsahuje hlavní schodiště, jednotlivé třídy a kabinety. Blok levý tělocvičnu a pravý pak byt ředitele a hospodářskou část. Za objektem směrem k zámku bylo vytvořeno hřiště na tělesnou výchovu.

Slavnostně byla škola otevřena dne 19. září 1926. Budova slouží pro výuku dodnes. Po válce se zde vystřídaly např. ZDŠ, SVVŠ, gymnázium, chemické učiliště s průmyslovkou, učňovská škola a nyní Střední živnostenská škola.

Škola Na Vyhlídce (bývalé gymnázium)

Městské zastupitelstvo s ohledem na nedostatečnou kapacitu tzv. centrální školy (ZŠ Sokolov, Rokycanova 258) rozhodlo v roce 1923 o výstavbě nové německé obecné a měšťanské školy. Při výběru stavební parcely byla stavba umístěna severně od železniční trati na Cheb, v části města zvané Schönwert (dnes Na Vyhlídce). K realizaci byl vybrán projekt Rudolfa Welse, který ihned zahájil práce na projektu. Komise vydala dne 21. října 1923 stavební povolení.

Budova má hlavní fasádu o délce 44 m směrovanou k sokolovskému nádraží. Po stranách jsou vybudována dvě křídla, v délce 25 m a šířce 10 m, každé přístupné samostatnými schodišti. Budova má tři nadzemní podlaží a v části mezi schodišti v suterénu tělocvičnu. Zajímavým prvkem zřetelným na hlavní fasádě jsou dvě betonové koule umístěné na římse pultového vikýře v podkroví. Tento prvek použil Rudolf Wels rovněž u stavby bratrské nemocenské pojišťovny. Tam byly koule umístěny u hlavního vstupu. Vikýř měl šest oken a v pilíři uprostřed byly osazeny velké hodiny. Na hlavní fasádě umístil architekt okna v každé školní třídě do trojic, zřetelně je orámoval, a to v každém podlaží jiným způsobem. Nejvýraznější ostění oken bylo v přízemí, kde bylo spojeno společnou nadpražní římsou. Meziokenní pilíře jsou bosované. Výrazná rohová bosáž je vytvořena u oken, která v celém pásu vystupují z fasád v bočních budovách. Střechy byly valbové s krytinou s pálených tašek.

Koncem druhé světové války začala škola sloužit jako ošetřovna wehrmachtu, po osvobození jako ubytovna naší armády. Již v září 1945 zde byla umístěna základní škola a několik tříd gymnázia. Gymnázium zde fungovalo s několika přestávkami až do začátku 90. let, kdy byla postavena nová budova blízko polikliniky. V současné době je budova využívána jako hlavní sídlo Střední živnostenské školy. Budova prošla v nedávné době rekonstrukcí a zateplením fasády se zachováním původních prvků.

Městské opevnění

V minulosti býval Sokolov opevněn městskými hradbami. Fortifikaci tvořila jednoduchá hradební zeď z lomového zdiva, zesílená čtverhrannými baštami. Do města vedly tři věžové brány. Vodní neboli mostní stávala u nynějšího obchodního domu Výběr a vedla od ní cesta na Cheb. Její poslední zbytky byly zcela zbytečně odstraněny v roce 1983. Horní brána uzavírala náměstí mezi dnešní Hálkovou ulicí a Lidickým nábřežím a vedla jí cesta do Dolního Rychnova. Třetí městská brána zvaná Letní stávala v místech Rooseveltovy ulice a sloužila k výjezdu směrem do Lokte a Horního Slavkova. Kromě hradeb chránila město i řeka Ohře a vodní příkopy. Vzhledem k mnoha požárům a přestavbám města se z opevnění nezachovalo prakticky nic. Jen u budovy myslivny na Vrchlické ulici, kde dnes sídlí ředitelství muzea, je zachován kratší úsek hradby a část obranné věže sousedící s barokním domkem č. p. 160. Vše je však ukryto pod barokními fasádami.

Farní kostel sv. Jakuba Většího

Původní farní kostel stával v Sokolově již koncem 13. století. Patronátní práva ke kostelu měla vždy místní vrchnost. Nejstarší podobu kostela neznáme, ale vzhledem k postavení Sokolova jako malého poddanského města, šlo pravděpodobně o velmi prostou stavbu.

Starý kostel byl zničen v roce 1632 při bojích se saským vojskem. V letech 1632 – 1637 byl obnoven v pozdně renesančním stylu. Znovu byl přestavován barokně v letech 1671 – 1681 za Jana Hartvíka Nostice – budovatele zámku a kláštera v Sokolově. V roce 1672 byl také původně děkanský kostel povýšen na arciděkanský.

Chrám je raně barokní, jednolodní se zajímavým vnějškově oblým a uvnitř polygonálním presbytářem, s pravoúhlými přístavky po stranách a velkou předsunutou věží na západní straně. Věž je ve čtyřech patrech hranolová, členěná mezipatrovými římsami a dále polygonální (osmiboká).

Vnitřní zařízení kostela je většinou barokní. Cenná je pískovcová křtitelnice z roku 1679. Hlavní oltář je z roku 1756 představuje hodnotnou portálovou prostorovou oltářní architekturu uprostřed s dominantní sochou patrona kostela sv. Jakuba. Kolem něho jsou sochy světců v životní velikosti, které vyřezal sochař a řezbář Jakub Eberle. Dva postranní oltáře jsou z doby po roce 1760 a pocházejí ze zrušeného servitského kostela sv. Michala v Praze. Oltáře pocházejí z dílny známého pražského sochaře Ignáce Platzera. Na konzolách po stěnách lodi jsou umístěny sochy světců z roku 1701. Na novějším oltáři pod kruchtou je socha Panny Marie z 16. století. Chórové lavice jsou barokní z poslední čtvrtiny 17. století a kazatelna pochází z druhé poloviny 18. století a má vyřezávanou figurální a ornamentální výzdobu.

Kostel prošel poslední novodobou opravou v letech 1993 – 1994, kdy byly obnoveny fasády, se snahou napodobit původní barokní barevnost omítek.

Evangelický kostel

Kostel se nalézá na ulici Petra Bezruče, u nábřeží Lobezského potoka naproti II. základní, dříve Centrální škole. Koncem 19. století v době rozvoje průmyslu a dolů na Sokolovsku nastává příliv obyvatelstva a přibývá i lidí s evangelickým vyznáním. V roce 1899 byla obnovena činnost evangelické církve v Sokolově a vznikla tedy potřeba zřízení nového kostela.

Kostel byl stavěn v letech 1903 – 1904 a slavnostně vysvěcen 19. 6. 1904. Vznikl podle návrhu architekta Juliuse Zeissiga z Lipska (1855 – 1930). Později byla vedle něj postavena i budova fary. Kostelní budova je eklektistická stavba s použitím novorománských a secesních architektonických a výtvarných prvků. Dominantní je věž zvonice s vysokými štíty a špičatou, mědí pokrytou střechou. Jsou v ní umístěny dva zvony, které jsou viditelné velkými okny. V horní části štítu kostela je mozaika zobrazující Krista krále, mozaika s křesťanskou symbolikou je i nad vchodovými dveřmi.

Interiér je velmi prostý, jak bývá zvykem u protestantských církví. Jednolodní prostora je zakončena presbytářem a má plochý dřevěný strop. Čtyřboká kazatelna je ozdobena malbami čtyř evangelistů. Na půlkruhovém hlavním oltáři je obraz Krista a klenba kněžiště je vyzdobena malbou Ducha svatého. Kostel byl v 90. letech opraven a dodnes je v užívání Českobratrské církve evangelické.

Kaple Korunování Panny Marie

Barokní kaplička z roku 1719, stojící před klášterem kapucínů, byla původně kaplí hřbitovní. Do pozdně barokní podoby ji nechal přestavět v letech 1772 – 1774 arciděkan Karel Müller, který v ní byl po své smrti pohřben. Kaple má půdorys obdélníku se zaoblenými ro

své smrti pohřben. Kaple má půdorys obdélníku se zaoblenými rohy, s pravoúhlým užším kněžištěm a štítem se zvoničkou. Hornoslavkovský malíř a purkmistr Eliáš Dollhopf ji vyzdobil barokními freskami v roce 1772. Nově opravená kaple vyhořela při velkém požáru města roku 1874, který zničil také její interiér. Poté byla opravena a naposledy rekonstruována v polovině 90. let 20. století. Mezi kaplí, kostelem sv. Antonína a řekou Ohří se rozkládal starý městský hřbitov, který byl na přelomu 19. a 20. století přeměněn na park a v dnešní době sloužící jako parkoviště. Dnes využívá kapli pravoslavná církev jako chrám Nejsvětější Trojice.

Kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského

Kapucínský klášter byl založen v období masového zakládání kapucínských klášterů v Čechách v 17. století. Řád kapucínů byl uveden do Čech po roce 1600 a stal se jedním z důležitých článků rekatolizace v protireformačním období. Klášter, stejně jako i další katolické církevní instituce v severozápadní oblasti Čech, měl tvořit jistou přehradu proti šířícímu se protestantismu ze sousedního Saska.

Klášterní kostel byl založen na popud majitele panství a kancléře Českého království Jana Hartvíka Nostice. Výstavba klášterního komplexu probíhala v letech 1663 – 1667. V říjnu roku 1667 byl klášter slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic. Klášter tvoří soubor budov konventu obklopujících čtvercový rajský dvůr s kruhovou studnou. Areálu dominuje stavba Klášterního kostela sv. Antonína s vysokým raně barokním trojúhelníkovým štítem. Klášter přežil období rušení klášterů za vlády Josefa II. a byl v provozu až do roku 1950, kdy byl zlikvidován za známé akce„Klášter“ zaměřenou proti církevním řádům, kterou prováděla tehdejší pověstná státní bezpečnost. V 50. letech zde byla umístěna československá armáda a klášter byl značně zdevastován. Klášter ohrozila i postupující těžba dobu Antonín, která zničila část zahrady a kapli sv. Anny z roku 1782. V objektu kláštera působil od roku 1961 Městský podnik bytového hospodářství, nyní Sokolovská bytová s. r. o. Z tohoto důvodů je klášter i kostel dobře stavebně zabezpečen. Kostel sloužil v minulosti jako skladový prostor. V roce 1999 byla provedena rekonstrukce na koncertní a výstavní síň.

Ve stejném roce byla také zahájena celková rekonstrukce silně zdevastované nosticovské hrobky pod klášterním kostelem. Péčí Městského úřadu Sokolov byla hrobka uvedena do původního stavu, rakve opraveny a kosterní pozůstatky pohřbených pietně uloženy. Hrobka byla za účasti představitelů města, členů kapucínského řádu a široké veřejnosti znovu slavnostně vysvěcena 20. 12. 1999 světícím biskupem Jiřím Paďourem.

Hornický dům

Hornický dům byl postaven v letech 1923 – 1925 podle návrhu architekta Rudolfa Welse. Prostředky na stavbu byly získány z tzv. „fondu pro sociální péči horníků“, který spravovalo Ministerstvo veřejných prací – odbor pro sociální péči hornickou.

Fond pro sociální péči horníků zahrnoval „stavební fond hornický“ a zbytek tzv. „hornických potravinových fondů“ (někdy též nazývané uhelné fondy). Ty zahrnovaly zvláštní přirážku ve výši 20 haléřů na 1 tunu uhlí a vzhledem k potravinové nouzi na konci 1. světové války nebyly vypotřebovány. Bylo rozhodnuto, že v řadě hornických oblastí se z těchto prostředků postaví kolonie hornických domků a tzv. „Spolkové domy“.

Majitelem Hornického domu (německy Bergarbeiterheim) byl československý stát a dne 4. 10. 1925 byl předaný do péče revírní rady, která reprezentovala horníky, resp. hornické organizace.

Hornický dům se stal důležitým střediskem společenského, politického a kulturního života a až do odtržení pohraničí byl i jedním z mála center antifašistických sil v okrese.

V průčelí budovy je zasazen monumentální reliéf pojmenovaný „Jeden den ze života horníka“ z roku 1923 od karlovarského sochaře Viléma Srba-Schlossbauera (1890 – 1972). Reliéf je složen z osmi samostatných částí: „Loučení“, „Cesta do práce“, „Fárání“, „2 části – práce ve štole“, „Vyfárání“, „Cesta domů“ a „Po celodenní námaze“.

V letech 1969 – 1970 byl objekt rozsáhle rekonstruován. Fasáda Hornického domu byla obložena bílými mramorovými deskami, byla vyměněna okna a upravena střecha. V současné době je Hornický dům sídlem Městského domu kultury a je využíván ke kulturním účelům. Při nedávné rekonstrukci dostala fasáda původní vzhled a uvažuje se i o rehabilitaci vzhledu vnitřních prostor.

Historická radnice na Starém náměstí

Renesanční budova na historickém náměstí byla postavena okolo roku 1540 a přestavěna prakticky do dnešní podoby po požáru ve 30. letech 17. století. Jednopatrová budova je průčelím situována do prostoru Starého náměstí. V průčelí je zachován goticko-renesanční vstupní portál, na kterém jsou v rohových cviklech umístěny medailóny. V nadpraží je dochován chybný městský znak (sokol sedí místo na trojvrší na větvi pařezu). Okna nad portálem jsou trojitě sdružena, zatímco ostatní okna v přízemí i prvním patře jsou sdružena dvojitě.

Na hřebenu střechy stávala malá věžička, kterou roku 1794 zasáhl blesk. Jen díky jejímu odsekání se zabránilo šíření požáru na město. Další požáry se radnici vyhnuly. Na počátku 19. století bylo klasicistně upraveno průčelí a provedeny některé dispoziční změny. Kromě městského šenku zde bývala i radní síň, na níž navazoval archiv.

Svému účelu sloužila radnice až do poloviny 20. století, později se stala sídlem generálního ředitelství Sokolovské uhelné a. s., která ji v roce 1995 zrekonstruovala.

 

Bojovník od Sokolova

Památník stojí u křižovatky před budovou městského úřadu. Na kamenném podstavci je umístěna stojící bronzová socha vojáka v zimním ústroji se samopalem v ruce. Byl slavnostně odhalen 11. 11. 1951 a jedná se o dílo sochaře Vendelína Zdrůbeckého (1923 – 1986). Byl postaven na paměť prvního bojového vystoupení 1. československého samostatného praporu v bitvě u Sokolova dne 8. 3. 1943 v tehdejším SSSR. V podstavci je symbolicky uložena prsť z bojiště.

 
 
 

 
 

Současnost

Město Sokolov


zaokrouhlený počet obyvatel: 24 700

katastrální plocha: 2290 hektarů

nadmořská výška: 401 metr nad mořem

povodí: Ohře (protéká městem)

přítoky ve městě: Svatava, Lobezský potok

rok první písemné zmínky o městě: 1279

okres: Sokolov

kraj: Karlovarský

právnická osoba: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
email: info@mu-sokolov.cz
Telefon: 359 808 111
Fax: 359 808 300

IČO: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586


Bankovní spojení: Příjmy:   19-521 391/0100
Výdaje:  521 391/0100

 

Berka Zdeněk Ing.starosta, Čermák Miloslav Bc., Kaiserová Vlasta Bc. , Kurfürst Rostislav Mgr., Macháček Rudolf MUDr. , Novotný Josef PaedDr., Picka Jan Bc., Pöpperl Jiří Ing. , Vlček Vladimír Mgr., Jakobec Karel Ing.1.místostarosta, Sedláček Ladislav Mgr.2. místostarosta, Šípová LenkaKropáček Jan Ing., Nová Květoslava PhDr., Provazník Tomáš Mgr., Gerdová Marcela Mgr., Dvořák Jaromír Ing. ,Garhoferová Andrea  ,Pázral Ivan MUDr., Záleský Ivo Mgr., Barvínek Luděk Ing., Pánek Jiří Ing., Kalaš Oleg PhDr., Martinec AlexandrIng. CSc., Phillipsová JanaValjentová Eva Ing. , Zima Vladimír  

tajemnice Městského úřadu Mgr. Miroslava Kurcová,

vedoucí samostatného oddělení kanceláře starosty Ing. Mašková Dagmar.

 

 
 
 

 
 

Osobnosti

Osobnosti:

ANDRLE Josef (16. 3. 1953) - sochař a malíř

Společná1994/06/18 - 1994/09/18 Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy) 1994/06/18 - 1994/09/18 Šedá cihla 66/1994 Exil, Zámek Klenová, Klenová 1996/09/07 - 1996/10/07 Slávnosť 25 kunstenaars uit Tsjechische en de Slowaakse Republiek, Venray, Venray 1997/08 Intersalon 97, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice) 1998/08/14 - 1998/09/13 Intersalon AJV 98: 2. ročník mezinárodní přehldíky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice) 2006/09/16 - 2006/10/01 Artkontakt Karlovy Vary 2006: Outside/Inside, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Ostatní
1999 Mezinárodní sochařské symposium, Hořice (Jičín), Hořice (Jičín)

katalog kolektivní rok vydání, název (podnázev) 1994, Šedá cihla 66/1994 Exil, 1996, Slávnosť (25 kunstenaars uit de Tsjechische en de Slowaakse Republiek), 1997, Intersalon 97, 1998, Intersalon AJV 98, 2006, Artkontakt 2006 Karlovy Vary (Outside / Inside),
kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec 2004, Preclík Vladimír , Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev) 2006, Artkontakt Karlovy Vary 2006 (Outside/Inside),
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev) 1996, Slávnosť (Informatie),
encyklopedie
rok vydání, název (podnázev) 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A - M), 1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č),

rok od-donázev instituce, obec (poznámka)1975-1978Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary) (pobyt, zaměstnancem divadla Vítězslava Nezvala)
1978-1992Německo, _ (trvalý pobyt, studium, tvůrčí činnost. V l. 1984-1986 ateliér Mengkofen v Bavorsku.)
1987-1987Kanárské ostrovy, _ (studijní cesta)
1987-1988Nepál, _ (studijní cesta)
1987-1988Indie, _ (studijní cesta)
1989-1990New York, New York, New York (studijní cesta)
1991-1992Rusko, _ (studijní cesta)
1991-1992Pákistán, _ (studijní cesta)
1991-1992Írán, _ (studijní cesta)
1991-1992Irák, _ (studijní cesta)
1991-1992Indie, _ (studijní pobyt)
1992-?Česká republika, _ (pobyt, tvůrčí činnost)
1994-1994Mexiko, _ (studijní cesta)

BERAN Petr -  historik a archivář

 

BÍLEK František (28. 2. 1932) - fotograf

 

AVENARIUS (HABERMANN) Johanes (1516-1590) - theolog a spisovatel

 

BRTEK Josef (27.5.1961) - vlastivědný pracovník,

 

GOECENUS (GAECENUS,GAETZ) Georgius ( kolem 1565 Sokolov) - humanistický básník a dramatik,

HAMPEL Franz (1834-1918) - architekt a sochař,

HEIDLER Franz  (1898-1980) - sběratel lidových písní a próz,

HEIDLER Johann Josef Franz Xaver (Páter Ludolf) (1777-1837) - spisovatel náboženských textů,

KIRCHBERGER Johann Ferdinand (1720-1793) - kronikář,

LIEBEL Ignaz (1754-1820) - spisovatel,

MACHYTKA Zdeněk (1921-1990) -  učitel a výtvarník,

PELLETER Michael (1817-1882) - regionální historik,

PFEFFER Markus (1600-1642) - dramatik,

RIEDEL Johann Gottfried (1691-1755) - malíř a grafik,

RIEDEL Johann Anton (1736-1816) - malíř a mědirytec,

RITTER Hermann Anton Hubert (1877-1966) - regionální spisovatel,

TERŠOVÁ (BABKOVÁ) Libuše (14. 7. 1946) - výtvarnice a restaurátorka,

THEISINGER Hugo (11. 11. 1923) - spisovatel, historik a  vlastivědec,

TVARŮŽEK Karel (1923-1990) - fotograf, WEISS Anton (1801-1851) - malíř a litograf,

HROMADA Josef (1947) - výtvarník a grafik,

VLASÁK Vladimír (1948) - archivář a regionální historik,

VIKLAN Pavel (vl. jm. Stanislav JELÍNEK) (1893-1970) - spisovatel, učitel a kulturní pracovník,

VÁCLAVÍČEK Jaroslav (1916-1989) středoškolský profesor a malíř,

WEINFURTER Antonín (1932) - učitel a výtvarník,

KOVANDA Zbyněk (1929-1987) - spisovatel,

JUN Jiří (1942) - grafik a kreslíř,

HRIČÁK Jan (1941) - výtvarný umělec, keramik,

SCHÖNECKER Toni, (1893-1979) - malíř a grafik.

Benyovszky Ladislav (nar. 12. 11. 1958), pedagog a filozof

L: Prokop 2006, s. 24.

Böhm František von Blumenheim (1766-1816), voják

L: Böhm 1984, s. 24

 

Fürnstein Antonín (1783-1841), básník

L: Böhm 1984, s. 37-38,  Němec V., O Antonu Fürnsteinovi. Zpravodaj Klubu přátel Okresního muzea v Sokolově 2/92, s. 19-21

 

Glaser Martin (nar. 5. 2. 1974), divadelní režisér

L: Prokop 2006, s. 25-26.

Günther Antonín Bernard (1726-1791), biskup

L: Böhm 1984, s. 40

 

Heidler Karel Josef (1792-1866), lékař

L: Böhm 1984, s. 44,  Brtek J., Sokolovský rodák K. J. Heidler. Týdeník Sokolovska 2, 1992, č. 4,  Weinmann 1, 1985, s. 204

 

Jakobec Karel (nar. 5. 3. 1964), starosta města

L: Prokop 2006, s. 26.

Kühnl Rudolf (1902-1975), architekt

L: Böhm 1984, s. 56,  Weinmann 1, 1985, s. 292

 

Marterer Adalbert (1691-1769), jezuita

L: Böhm 1984, s. 63

Michora Zdeněk (nar. 29. 9. 1964), novinář a publicista

L: Prokop 2006, s. 27-28.

Rothkirch-Panthen Karel hrabě (1807-1870), státní úředník

L: Špiritová A., Slovník představitelů státní správy v Čechách 1850-1918,Praha 1993, s. 160-161

P: SOkA Cheb , K. Rothkirch-Panthen 1858

 

Schönecker Toni (1893-1979), malíř a grafik

L: Böhm 1984, s. 78,  Weimann 2, 1987, s. 172

 

Schram Adolf (1848-1927), podnikatel

L: Böhm 1984, s. 78-79

 

Schram August (1843-1891), podnikatel(výrobce dynamitu)

L: Weinmann 2, 1987, s. 175

 

Starck Šimon (1865-1939), politik

L: Böhm 1984, s. 82

Škorničková Jana (nar. 7. 5. 1975), botanička

L: Prokop 2006, s. 29.

 
 
 

 
 

Významné firmy

 Významné firmy

Sokolov, 5. května 714

     

   Československá obchodní banka, a.s.

 Naše banka Československá obchodní banka, a. s. s pobočkou v Sokolově je Univerzální banka s působností v ČR a SR. Správa hodnot skupinou ČSOB poskytuje komplexní péči o vaše finance.

 Adresa:           5.května 714, 356 01 Sokolov

 Telefon:                      +420 352 633 211       

 Jaromír Břehový

Ředitel pobočky

 Československá obchodní banka, a. s.

Sokolov - 5. května

5. května 714/1

356 01 Sokolov

 tel.:             +420 352 633 233     

fax: +420 352 633 240

mobil:             +420 737 201 271     

e-mail: jbrehovy@csob.cz

http://www.csob.cz/

 ČSOB je univerzální banka poskytující individuální řešení finančních potřeb pro občany, podnikatele, malé a střední podniky, družstva, municipality, neziskovky, korporace i instituce. Nabízí moderní bankovní služby, zahrnující dostupné půjčky a hypotéky, rozsáhlé možnosti spoření a investování i pohodlné on-line bankovnictví.

  Vybrané služby: Půjčky, Hypotéka, Spořicí účet, Kreditní karta

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupaliště Michal

 Kontakty na koupaliště

Koupaliště se nachází u obce Vítkov.

 Provozovatel koupaliště:

Koupaliště Michal, s.r.o.

Jednoty 1628
356 01 Sokolov

IČO: 26348721
DIČ:
CZ699001005

Firma zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Plzni v oddílu C
ve vložce 14554

tel.: +420 724 606 860 (pouze v sezóně)
e-mail:
koupaliste@michal-sokolov.cz

 Koupaliště Michal

 Úvod

 Historie

 Koupaliště Michal vzniklo na rekultivované ploše po dřívější těžbě hnědého uhlí.

 Již v letech 1872 – 1924 probíhala těžba hnědého uhlí v prostoru dnešního koupaliště Michal v hlubinném dole Štěstí Požehnání. S povrchovou těžbou uhlí se začalo v roce 1980 v hnědouhelného lomu Michal. Před jeho rozfáráním musela být zlikvidována obec Vítkov a přeložena silnice Sokolov – Podstrání s napojením odbočky na Hruškovou. Zároveň byl také přeložen Lobezský potok. Za celou dobu životnosti tohoto lomu se vytěžilo více jak12 mil. tun uhlí. Zasypáním lomu Michal v roce 1995 byla ukončena důlní činnost v tomto lomu a připravily se tak podmínky pro vytvoření 30 ha velké vodní nádrže.

 Poloha

 Koupaliště Michal se nachází na jihovýchodním okraji města Sokolov, v těsné blízkosti silnice č. R6. Areál je dostupný jak po silniční komunikaci pro motorová vozidla, tak i po cyklostezce, která je vhodná i pro in-line bruslaře.  

 Vybavenost

 Koupaliště Michal disponuje plnou vybaveností pro maximální spokojenost návštěvníků. Základem je technické zázemí, jehož nedílnou součástí jsou vedle šaten sprchy s teplou i studenou vodou. V areálu je dále k dispozici občerstvení. Na pláži je možno trávit volný čas v plážových kabinkách, které poskytují jak příjemný stín, tak i možnost uzamčení cenných věcí. Po celé pláži jsou rozmístěna pítka s pitnou vodou.

 O bezpečnost návštěvníků se stará proškolená vodní záchranná služba.

 V těsné blízkosti areálu je rozsáhlé parkoviště.

 

 Plážové hry

 Trampolína

 

Dětské brouzdaliště

 

Pokled z tobogáínu

Plážový volejbal a fotbal

 

MEZDOS SOKOLOV s.r.o.

 

 Karla Hynka Máchy 1625

Sokolov

356 01 Sokolov 1

Oficiální název: MEZDOS Sokolov, s. r. o.

IČ: 49789155

DIČ: CZ49789155

Počet zaměstnanců: 10 - 19

Kontakty

    352 622 520

    352 605 504

    mezdos@centrum.cz

    www.mezdos.ic.cz

Kontaktní osoby

    p. Mezera Jaroslav - jednatel

    p. Cupal Lubomír - ředitel

Činnosti

Auto, moto - služby

Čerpací stanice - LPG

- čerpací stanice LPG

Barvy, tapety

Lakýrnické a natěračské práce

- prášková lakovna

----------------------------------------------------------------------------------------------------

JADERNÝ KRYT

 

Lipová 2038

Sokolov

356 01 Sokolov 1

Oficiální název: Jiří Zubko

IČ: 45377561

Kontakty

    606 907 774 - p. Zubko Jiří

    info@jadernykryt.cz

    reditel@jadernykryt.cz

    jiri.zubko@volny.cz

    www.jirizubko.cz

    www.jadernykryt.cz

Kontaktní osoby

    p. Zubko Jiří - majitel

  ………………………………………………………………………………………………..

 ALFA KINO

  Heyrovského 1812

 356 01 Sokolov 1

  Kontakty

                         359 808 702             - pokladna

                         359 808 701          

 alfa@mdsokolov.cz

 www.mdksokolov.cz

  Činnosti

    Kultura

  - kino

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÁCLAV MARŠÍČEK - MARŠÁL

 

 Tovární 950

 356 01 Sokolov 1

Oficiální název: Václav Maršíček - Maršál

IČ: 13848747

DIČ: CZ5504040718

Počet zaměstnanců: 6 - 9

Kontakty

    352 626 547

    602 261 510 - firemní

    352 629 584

    marsal.sok@volny.cz

    www.marsal.cz

 Kontaktní osoby

            VÁCLAV A JANA

               MARŠÍČKOVI

 

 

      p. Maršíček Václav - majitel

 Činnosti

 Sklo, keramikaSklenářské práce

 provádí

- sklenářské práce

 Reklama

Agentury reklamní

 - reklamní služby

 Dřevo

Rámařství, paspartérství

 provádí

- rámování

 Stavebnictví - materiál a stroje

Okna, dveře

 prodej

- plastová okna

 ........................................................

Jaroslav Makal 

Adresa: Mírová 528

              35733 Loket

 Telefon:            +420 352 605 293 

 telefon:       +420 603 306 443

 fax:        +420 352 605 293

      E-mail: makal.jaroslav@quick.cz

 WWW: www.emde.cz

 Prodej a opravy počítačů a kancelářské techniky, renovace tonerů a inkoustových náplní, odblok a oprava mobilních telefonů, instalace a opravy počítačových sítí, instalace zabezpečovacích systémů.

 sekce:

 Elektronika,  Mobily a telekomunikační technika,  Počítače a notebooky,  Sítě a komunikace,  Výroba výpočetní techniky,  Počítače a kancelářská technika,  Správa počítačových sítí

 Počítače, Sokolov, mobilní telefony, správa sítí

 Sháníte obchod s kvalitní výpočetní technikou? Chcete nový mobilní telefon či notebook? Pak se obraťte na firmu Jaroslava Makala ze Sokolova.

 Prodej a opravy počítačů v Sokolově, příslušenství, chladící systémy notebooků.

 Provádíme prodej a opravy výpočetní techniky, mobilních telefonů a příslušenství. Dále provádíme opravy notebooků a chladících systémů notebooků. Renovujeme tonery a inkoustové náplně. Provádíme instalace SW, map pro GPS a SW pro mobilní telefony včetně odbloků. Také nabízíme správu počítačových sítí a poskytujemeporadenství v oblasti informačních technologií.

 Přesvědčte se osobně o kvalitách našich služeb. Sídlíme v Sokolově.

 

Směrová tabule

 

Vývěsní tabule

 

Prodejna

 ANEŽKA SOLNÁ JESKYNĚ

 

Sokolovská 1622

356 01 Sokolov 1

 Kontakty

                        352 600 065          

                         773 400 030             - majitel

 anezka@solnajeskyneanezka.cz

 www.solnajeskyneanezka.cz

 Kontaktní osoby

 Ing. Nejedlý Karel - majitel

 Činnosti

 Zdravotnictví, sociální zařízení a služby

 Lázeňské a ostatní služby

 - solná jeskyně

 Drogistické zboží - maloobchod

 prodej

  - kosmetika KAWAR

 Upomínkové a dárkové předměty

 prodej

  - solné lampy z Himálaje (Koros)

 Svítidla, osvětlení - prodej, montáž

 prodej

 - solné lampy z Himálaje (Koros)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARGO BOHEMIA s.r.o.

 Nádražní 365

 356 01 Sokolov 1

 Kontakty

                        352 605 970          

                         352 605 961          

                         602 425 685          

                         352 605 969      

 petr.sykora@argogroup.cz

 www.argogroup.cz

 Související firmy

 ARGO BOHEMIA s.r.o. - U vlečky 263/2, Komárov, Brno  (Ústředí)

 Činnosti

 Doprava

 - mezinárodní silniční přeprava

 Letecká doprava

 - letecká přeprava z ČR a SR do většiny světových destinací

 Lodní doprava

 - námořní přeprava kontejnerů a kusových zásilek do celého světa

 Železniční doprava

 - mezinárodní a vnitrostátní železniční zasilatelství

  Nákladní doprava - těžká

 nákladní doprava

  - přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek

 Celní služby

 poskytují

  - skladovací služby

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hospodářská komora

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA POOHŘÍ
U Divadla 339
Sokolov
356 01 Sokolov 1

Oficiální název: KONTAKTNÍ CENTRUM PŘI RHK POOHŘÍ
IČ: 62622561
DIČ: CZ62622561
Počet zaměstnanců: 6 - 9
Kontakty

            352 638 485      
            352 638 484       - sekretariát
            352 624 450       - sekretariát
            352 638 487      
info@rhkpoohri.cz
www.rhkpoohri.cz

Kontaktní osoby

p. Písecký Josef - ředitel
p. Vajdík Marek - informatik
Činnosti

Tiskoviny, knihyVydavatelství, nakladatelství
vydává
- EKONOMICKÝ ZPRAVODAJ POOHŘÍ
Úřady, státní správyKomory
- regionální hospodářská komora

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Káva pro zdraví Pavel Beran - virtuální obchod zpracován k vizuálnímu pohledu na zpracování významných firem

 Pavel Beran - Káva pro zdraví, Sokolov, káva arabica

 Káva pro zdraví

 Pro všechny milovníky kávy nabízíme převratné informace o zdravé kávě. Jedná se o silný extrakt prvotřídní kávy ARABICA s výtažkem z houby REISHI- to je opravdu revoluce ve světě zdraví! V šálku naší kávy DXN naleznete nejlepší zdroj zdraví! Energii a ozdravný účinek je způsoben díky výtažku z houby Reishi, která je nazývána "Královnou všech rostlin".

 To co je zdravé nebývá z pravidla moc chutné.

 V tomto případě naše zdravá káva je výjimkou. Chutná dobře díky složce pravé Arabici jako velmi dobrá káva s intenzivním aroma, bohatou pěnou a chutí silné lahodné kávy. Ale co je nejdůležitější. Nebude Vám překyselovat organismus a zatěžovat srdce - naopak zmírní spoustu vašich zdravotních obtíží a pomůže vám dlouhodobě uchovat ve vašem těle tělesnou rovnováhu, duševní, imunologickou i duchovní.

 Na základě výzkumu čínských a japonských vědců se postupně poodhaluje tajemství této Královny rostlin. Velkou práci odvedli i analýzy nemocnic, univerzit a zejména farmaceutických firem. Z analýz vyplývá, že čistí krev, detoxikuje organismus, chrání játra, reguluje činnost střev, podporuje srdeční činnost, reguluje krevní tlak, má uklidňující, tlumící kašel a odhleňující účinky a kromě toho také omezuje růst nádorů.

Více na: www.kavaprozdravi.dxnkava.cz,

Káva pro zdraví. Pro všechny milovníky kávy nabízíme převratné informace o zdravé kávě. Jedná se o silný extrakt prvotřídní kávy ARABICA s výtažkem z houby REISHI- to je opravdu revoluce ve světě zdraví! V…

Adresa: Mánesova 1654, 356 01 Sokolov Michal

Telefon: +420 351 150 125 Web: www.levnezdomova.cz

Mobil: +420 608 663 813

 

 

 

 
 
 

 
 

Ubytování

Ubytovací služby v Sokolově

 

Správa sportovních zařízení Sokolov,

spol. s.r.o.

,
Ubytovna Správy sportovních zařízení

 Najdete nás v budově zimního stadionu v Sokolově 1. patro

 (vchod z areálu).

 Ján Pari – ředitel jednatel společnosti

 telefon/fax 359 808 420, mobil +420 605 740 466

 Jan Michna – vedoucí provozu a údržby

 telefon 359 808 421, mobil +420 723 780 780

 Libuše Korbelová – ekonomka

 telefon 359 808 423, mobil + 420 605 740 463

 Vrátnice – 359 808 422, mobil +420 732 611 735

 Ubytovna – telefon 359 808 424, 777 925 812

 Správce hřišť – p. Bufka mobil +420 606 538 705

  tel.: + 420 359 808 423/0

 email: jpari@volny.cz

 Změny cen na ubytovnách v souvislosti se změnou DPH

 Stará ubytovna: 46 lůžek na tří a čtyřlůžkových pokojích. Hygienické zázemí na chodbě.

 Cena ubytování: 195 Kč za lůžko a den.

  Nová ubytovna: v přízemí 2 jednolůžkové pokoje a 7 dvoulůžkových pokojů každá s vlastním hygienickým zázemím.

 Cena 305 Kč/ lůžko a den.

 První patro 6 třílůžkových a 6 čtyřlůžkových pokojů s umyvadlem na pokojích

 a společným hygienickým zařízením zvlášť pro muže a ženy na chodbě.

 Cena 270 Kč/ lůžko a den.

  Celkem je na nové ubytovně k dispozici 58 lůžek.

  Ubytujte se v našich ubytovnách (359808424/3; 777925812):

 Společnost založena v r.1.1.2000,

 vlastník a jediný společník Město Sokolov.

 Pronájem nebytových prostor.

 V našich areálech jsou 4 bufety a restaurace.

 Soustředění pro sportovní oddíly s možností využívání ledové plochy, fotbalových hřišť s přírodní i umělou trávou, hřišť na volejbal, malou kopanou, tenisový kurt či kurty u tenisového klubu, atletické dráhy, kryté atletické dráhy v budově (60 m).

  Skatepark.

  Dětské hřiště v areálu.

 CENÍK

  Nebytové prostory

             sport.oddíly    420 – 500 Kč/m2/rok, + energie

             komerce        550 - 900 Kč/m2/rok, + energie

             zasedačka     100-200 Kč/ hod.

 Pozemky        plochy pro sport        4 – 6 Kč/m2/rok

             plochy pro komerci   8 - 10 Kč/m2/rok

 Nájem hracích ploch            horní tráva      100 - 200 Kč/hod.

             běžecká         100 –200 Kč / hod.

             UMT - zápasy            3.000 Kč /za zápas ( v ceně 2 šatny)

             UMT - trénink            2.000 Kč / za trén. jednotku (1,5 hod.)

             za svícení       dle skut. spotřeby a aktuální ceny el. energie

 Ovál

 (lehkoatletická dráha)          pro jednotlivce          50 Kč./hod.

             pro družstva   100 Kč/hod.

             atl.závody      

  100 Kč/hod.-pouze dráhy

 150 Kč/hod.-včetně sektor

 Nájem ledu    od 7.00 do 12.00 hod.         1.600 Kč/hod.

             od 12.00 do 22.00 hod.       1.900 Kč/hod.

             od 22.00 do 01.30 hod.       1.300 Kč/hod

 ISŠTE            UMT 2.generace (hřiště 20 x 40 m)           200 Kč/hod.

             UMT 3.generace (hřiště 50 x 90 m)           zápasy 2.200 Kč/ za zápas (v ceně 2 šatny)

 trénink 1.610 Kč/za trén.jednotku (1,5 hod., v ceně 1 šatna)

             volejbal, nohejbal,....             110 Kč/hod.(v ceně šatny)

             příplatek za svícení   + 30Kč/hod. za svícení

 Nájem kabin v LAS (pro uložení věcí, sprchování, WC)             jedna kabina 100 Kč/ za jedno použití

 Ubytování       hlavní ubytovna          195 Kč/lůžko/den

             nová ubytovna           1a2 lůžkové pokoje: 305,- Kč,

3a4 lůžkové: 270,- Kč za lůžko a den

Vstup do ubytovny

Zařízení pokoje

Sociální zařízení

Sprchový kout

Kuchyňský kout

 

 
 
 

 
 

Typ kde se dobře najíst

Restaurace Golf

Fotografie Golf Sokolov

 

Fotografie Golf Sokolov

Při návštěvě golfového hřiště v Sokolově je možné využít služeb restaurace a baru umístěných v Klubovém domě. Nová elegantní restaurace o kapacitě 100 míst nabízí široké možnosti stravování a občerstvení. K dispozici je rovněž VIP salonek, který je uzavřený a není tedy ovlivněn děním v restauraci.

    Golf Sokolov

    Ke Golfu 445

    356 04 Dolní Rychnov

    Telefon:+420 352 661 062

    Rezervace:+ 420 606 713 135

    E-mail:golfrestaurace@seznam.cz

    Website:www.golf-sokolov.cz/

 

    Otevírací hodiny

    Pondělí 10.00 - 22.00

    Úterý 10.00 - 22.00

    Středa 10.00 - 22.00

    Čtvrtek 10.00 - 22.00

    Pátek 10.00 - 22.00

    Sobota 10.00 - 22.00

    Neděle 10.00 - 22.00

 

 
 
 

 
 

Sportovní a kulturní vyžití

Kultura, sport a rekreace

Sokolov a jeho okolí má stále pověst především průmyslového a důlního města. Ale to se možná brzy změní. Na místě dolů totiž začínají vznikat jezera.

Kultura

Gymnázium Sokolov

V Sokolově nechybí ani divadelní scéna. Městské divadlo Sokolov bylo vyprojektováno do prostoru bývalého kina „Svět“ v prostorách Hornického domu.

Dále můžeme navštívit 3D kino Alfa, kde se každoročně koná Sokolovský filmový seminář.

Dalším kulturním místem je také hornické Krajské muzeum Sokolov.

Sport

Pro veřejnost je zde k dispozici Sokolovský bazén a nedaleko města nově otevřené 18jamkové golfové hřiště na výsypce Silvestr v Dolním Rychnově. Golfové hřiště je součástí rozlehlého sportovně rekreačního areálu, který se rozkládá v blízkosti koupaliště Michal. Vedle hřiště vznikne i zoopark a lesopark. Provoz hřiště byl oficiálně zahájen koncem září 2006.

V Sokolově působí druhá fotbalová liga - FK Sokolov a druhá liga hokeje - HC Baník Sokolov. Dále ještě druhá liga ve volejbale - VSK ISŠTE Sokolov.

 
 
 

 
 

Fotogalerie

http://www.sokolov.cz/assets/uredni/omeste/fotogalerie/MDK.jpg

Městský dům kultury

http://www.sokolov.cz/assets/uredni/omeste/fotogalerie/marsloup.jpg

Mariánský sloup

http://www.sokolov.cz/assets/uredni/omeste/fotogalerie/rozhledna.jpg

Rozhledna

 

Letecký pohled na hřiště

 

Hlavní tribuna

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
TOPlist Click Here!